Wong Xin Ru

Wong Xin Ru

Table Tennis

  • Age22
  • Event(s)Women Team, Women Doubles, Mixed Doubles
  • 2023 SEA Games - Women's Team, Joint Bronze
  • 2023 SEA Games - Women's Doubles, Silver
  • 2022 Commonwealth Games - Women Team, Gold
  • 2021 SEA Games - Women Team, Silver
  • 2021 SEA Games - Mixed Doubles, Gold
  • 2019 SEA Games - Women Doubles, Joint Bronze